Infectiepreventieadvies of ondersteuning

Ondanks het op orde hebben van het beleid en protocollen rondom infectiepreventie, is onze ervaring dat de werkzaamheden in de praktijk anders kunnen verlopen. Heeft u vraagstukken waar u niet uitkomt of zijn er situaties waarbij u niet weet hoe te handelen? Dan is ons infectiepreventie advies op consultbasis mogelijk iets voor u.

Bent u op zoek naar tijdelijke ondersteuning van uw afdeling Infectiepreventie, bijvoorbeeld wegens zwangerschapsverlof of langdurige ziekte. Ook hierbij kunnen we ondersteunen.

icosa-infectiepreventieadvies

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de voorwaarden van dienstverlening op contractbasis neemt u dan contact met ons op. We komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Audit

Wilt u weten of uw vastgestelde beleid, procedures en protocollen op het gebied van infectiepreventie nog voldoen? En hoe er door uw medewerkers mee wordt gewerkt? Een infectiepreventieaudit levert u waardevolle informatie op!

U krijgt een heldere rapportage van ons met de resultaten en concrete aanbevelingen. Dit geeft u een handvat om gericht te werken aan de verdere implementatie van het infectiepreventiebeleid. Daarnaast, en dat is zeker zo belangrijk, vergroot een audit de betrokkenheid van medewerkers. Want een audit voeren wij samen met u of met uw medewerkers uit. Uiteraard hanteren wij het meest recente normkader.

hoort bij tekst audit

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen.


Scholing

Icosa verzorgt praktijkgerichte scholingen op het gebied van infectiepreventie. Zonder kennis geen bewustwording is ons motto! Onze scholingen bevatten herkenbare praktijkvoorbeelden en zijn interactief. Op verzoek delen wij certificaten van deelname uit.
Onderwerpen kunnen zijn:

 • Trainingen voor Contactpersonen Infectiepreventie (CIP)
 • Handhygiëne
 • MRSA en Bijzonder Resistente Micro- Organismen (BRMO)
 • Infectieziekten en de bijbehorende maatregelen, bv. COVID-19, Noro-virus, Influenza, urineweginfecties.
 • Accidenteel bloedcontact en bloedoverdraagbare aandoeningen

hoort bij tekst scholing handhygieneWilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op

Escaperoom

 Naast het geven van reguliere scholing hebben we een Escaperoom Infectiepreventie ontwikkeld. Hiermee krijgen medewerkers op een speelse en vernieuwende manier kennis over Infectiepreventie.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op


Begeleiding student tot deskundige infectiepreventie

Het succes van de opleiding is mede afhankelijk van de invulling van het praktijkgedeelte. De praktijkbegeleider begeleidt de student en fungeert daarbij ook als rolmodel. De rol van praktijkbegeleider kan door ons worden vervuld. Wij houden ons intensief bezig met de individuele persoonlijke ontwikkeling van de student. Ook ondersteunen we de student bij het formuleren en bewaken van de leerdoelen. We beoordelen verwerkingsopdrachten en proeven van bekwaamheid.

De opleiding tot deskundige infectiepreventie bestaat uit een combinatie van leren en werken. Het theoretisch deel wordt door de student gevolgd aan een opleidingsinstituut en het praktijkdeel vindt plaats in een ziekenhuis, VVT instelling of GGD.

Wij hebben de afgelopen jaren al een aantal studenten succesvol begeleid op weg naar het (CZO) diploma deskundige infectiepreventie.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.

Beleidsontwikkeling

Icosa kan u helpen bij het tot stand komen, houden of implementeren van het infectiepreventiebeleid van uw instelling, praktijk of kliniek. Zo kunnen wij

 • participeren in de Infectiecommissie
 • protocollen, beheersplannen of werkprocedures ontwikkelen
 • audits of quickscans uitvoeren

Daarnaast kunnen wij ook zorgorganisaties ondersteuning geven die vanwege tekortkomingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie door de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) onder verscherpt toezicht zijn geplaatst. Wij zijn op de hoogte van het door de IGJ gehanteerde normkader en weten hoe een dergelijk toezichttraject verloopt. Hierdoor zijn wij in staat om op juiste wijze te anticiperen op het verscherpte toezicht.

Samen met de betreffende organisatie stellen wij een plan van aanpak op om het item infectiepreventie op orde te krijgen

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op


Bouwadvisering

Icosa adviseert bij bouwprojecten, met name wanneer het gaat om werkzaamheden aan:
• operatiekamers;
• behandel- en onderzoeksruimten;
• cliënten/ patiëntenkamers;
• alle ruimten waar steriele of niet-steriele medische en verpleegkundige middelen worden opgeslagen.

Bij verbouwingen, reparatiewerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden kan, met name door het breken of boren in muren, het openen van vloeren en systeemplafonds, veel stof, en dus ook micro-organismen, vrijkomen. De aspecten van een bouwkundig project in een zorginstelling of praktijk verdienen uit het oogpunt van infectiepreventie aandacht.

U krijgt voor de te (ver-)bouwen ruimte een adviesrapport met aanbevelingen van ons, waaraan uit het oogpunt van infectiepreventie moet worden voldaan. Dit rapport is afgestemd op de huidige regelgeving.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.

Outbreakmanagement

Wanneer er bij meerdere cliënten/ patiënten op een afdeling / zorginstelling hetzelfde (resistente) micro-organisme is gevonden of als er meer dan het gebruikelijke aantal infectieuze aandoeningen zijn bij cliënten/ patiënten, dan kan er sprake zijn van een uitbraak. COVID-19, Noro-virus, Influenza maar ook MRSA en andere bijzonder resistente micro-organismen zijn regelmatig de oorzaak van een uitbraak.

hoort bij tekst outbreakmanagementHet zo snel mogelijk onder controle krijgen van een uitbraak is in ieders belang. Door middel van een structurele aanpak volgens ons draaiboek Outbreakmanagement kan Icosa hierbij helpen. Zo zullen wij:

 • deelnemen aan een outbreakteam;
 • de infectiepreventiemaatregelen coördineren;
 • continu bereikbaar zijn voor vragen en advies;
 • ondersteuning geven bij de informatieverstrekking aan cliënten/ personeel en bezoekers;
 • ondersteuning geven bij de communicatie, zowel in als extern;
 • indien nodig de expertise van arts-microbioloog leveren;
 • de benodigde diagnostiek coördineren.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen.