Audit

Wilt u weten of uw vastgestelde beleid, procedures en protocollen op het gebied van infectiepreventie nog voldoen? En hoe er door uw medewerkers mee wordt gewerkt? Een hygiëneaudit levert u waardevolle informatie op!

Door het uitvoeren van een hygiëneaudit, kunt u een goed beeld krijgen van de stand van zaken met betrekking tot infectiepreventie. U krijgt een heldere rapportage van ons met de resultaten en concrete aanbevelingen. Dit geeft u een handvat om gericht te werken aan de verdere implementatie van het infectiepreventiebeleid. Daarnaast, en dat is zeker zo belangrijk, vergroot een audit de betrokkenheid van medewerkers. Want een audit voeren wij samen met u of met uw medewerkers uit. Uiteraard hanteren wij het meest recente normkader.

hoort bij tekst audit

Een hygiëneaudit gericht op een proces is ook mogelijk. Hierbij beoordelen we slechts één infectiepreventie onderdeel. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld handhygiëne, de opslag van steriele medische hulpmiddelen, isolatie maatregelen, reiniging, desinfectie, voedselveiligheid of de uitvoering van een medisch technische of invasieve ingreep. We lopen hierbij het hele proces stap voor stap na en toetsen of de dagelijkse praktijk op de werkvloer nog overeenkomt met de procesbeschrijvingen.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen.

 

Outbreakmanagement

Wanneer er bij meerdere cliënten/ patiënten op een afdeling / zorginstelling hetzelfde (resistente) micro-organisme is gevonden of als er meer dan het gebruikelijke aantal infectieuze aandoeningen zijn bij cliënten/ patiënten, dan kan er sprake zijn van een uitbraak. Het Noro-virus, Influenza maar ook MRSA en andere bijzonder resistente micro-organismen zijn regelmatig de boosdoener van een uitbraak.

Dhoort bij tekst outbreakmanagemente mogelijke gevolgen van een uitbraak zijn niet mis. Op de eerste plaats is het voor de cliënt/patiënt uitermate vervelend. Daarnaast kan het grote gevolgen hebben voor een instelling. U kunt hierbij denken aan een opnamestop, ziekteverzuim van uw personeel en extra kosten t.g.v. allerlei beschermende en hygiëne maatregelen.

Het zo snel mogelijk onder controle krijgen van een uitbraak is dus in ieders belang. Door middel van een structurele aanpak volgens ons draaiboek Outbreakmanagement kan Icosa hierbij helpen. Zo zullen wij:

 • deelnemen aan een outbreakteam;
 • de infectiepreventiemaatregelen coördineren;
 • continu bereikbaar zijn voor vragen en advies;
 • ondersteuning geven bij de informatieverstrekking aan cliënten/ personeel en bezoekers;
 • ondersteuning geven bij de communicatie, zowel in als extern;
 • indien nodig de expertise van arts-microbioloog leveren;
 • de benodigde diagnostiek coördineren.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen.


Infectiepreventieadvies op consultbasis

Ondanks het op oicosa-infectiepreventieadviesrde hebben van het beleid en protocollen rondom infectiepreventie, is onze ervaring dat de werkzaamheden in de praktijk anders kunnen verlopen. Heeft u vraagstukken waar u niet uitkomt of zijn er situaties waarbij u niet weet hoe te handelen? Dan is ons infectiepreventie advies op consultbasis mogelijk iets voor u. Voorbeelden van situaties/vraagstukken kunnen zijn; te nemen voorzorgsmaatregelen bij contact met een MRSA positieve cliënt/patiënt, wat te doen bij een prikaccident, vragen m.b.t. isolaties van cliënten/ patiënten enz.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de voorwaarden van dienstverlening op contractbasis neemt u dan contact met ons op. We komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Bouwadvisering

Icosa adviseert bij bouwprojecten, met name wanneer het gaat om werkzaamheden van:
• operatiekamers;
• behandel- en onderzoeksruimten;
• cliënten/ patiëntenkamers;
• alle ruimten waar steriele of niet-steriele medische en verpleegkundige middelen worden opgeslagen.

Bij verbouwingen, reparatiewerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden kan, met name door het breken of boren in muren, het openen van vloeren en systeemplafonds, veel stof, en dus ook micro-organismen, vrijkomen. De aspecten van een bouwkundig project in een zorginstelling of praktijk verdienen uit het oogpunt van infectiepreventie aandacht.

U krijgt voor de te (ver-)bouwen ruimte een adviesrapport met aanbevelingen van ons, waaraan uit het oogpunt van infectiepreventie moet worden voldaan. Dit rapport is afgestemd op de huidige regelgeving.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.


Scholing

Icosa verzorgt praktijkgerichte scholingen op het gebied van infectiepreventie. Zonder kennis geen bewustwording is ons motto! Onze scholingen bevatten herkenbare praktijkvoorbeelden en zijn interactief.
Onderwerpen kunnen zijn:

 • Handhygiëne, hierbij beschikken wij over verschillende leuke en leerzame testen.
 • Infectieziekten en de bijbehorende maatregelen, bv. Noro-virus, Influenza, urineweginfecties.
 • Accidenteel bloedcontact en bloedoverdraagbare aandoeningen, Hepatitis B, Hepatitis C en HIV.
 • MRSA en Bijzonder Resistente Micro- Organismen (BRMO).

hoort bij tekst scholing handhygieneNaast het geven van scholing kunnen we ook instructie geven in de dagelijkse praktijk, het zogenaamde training-on-the-job. We zijn dan aanwezig op de werkvloer en kijken mee bij dagelijkse handelingen.

Op verzoek delen wij certificaten van deelname uit. Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op

Begeleiding student tot deskundige infectiepreventie

Het succes van de opleiding is mede afhankelijk van de invulling van het praktijkgedeelte. De praktijkbegeleider begeleidt de student en fungeert daarbij ook als rolmodel. De rol van praktijkbegeleider kan door ons worden vervuld. Wij houden ons intensief bezig met de individuele persoonlijke ontwikkeling van de student. Ook ondersteunen we de student bij het formuleren en bewaken van de leerdoelen. We beoordelen verwerkingsopdrachten en proeven van bekwaamheid.

De opleiding tot deskundige infectiepreventie bestaat uit een combinatie van leren en werken. Het theoretisch deel wordt door de student gevolgd aan een opleidingsinstituut en het praktijkdeel vindt plaats in een ziekenhuis of GGD. Doordat Nina kerndocent is aan de opleiding tot deskundige infectiepreventie te Groningen is Icosa goed op de hoogte van de inhoud van de opleiding.

Wij hebben de afgelopen jaren al een aantal studenten succesvol begeleid op weg naar het College Zorg Opleidingen (CZO-) erkende diploma deskundige infectiepreventie.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.


Beleidsontwikkeling

Icosa kan u helpen bij het tot stand komen, houden of implementeren van het infectiepreventiebeleid van uw instelling, praktijk of kliniek. Zo kunnen wij

 • participeren in de Infectiecommissie
 • protocollen, beheersplannen of werkprocedures ontwikkelen
 • audits of quickscans uitvoeren

Daarnaast kunnen wij ook zorgorganisaties ondersteuning geven die vanwege tekortkomingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht zijn geplaatst. Wij zijn op de hoogte van het door de IGZ gehanteerde normkader en weten hoe een dergelijk toezichttraject verloopt. Hierdoor zijn wij in staat om op juiste wijze te anticiperen op het verscherpte toezicht.

Samen met de betreffende organisatie stellen wij een plan van aanpak op om het item infectiepreventie op orde te krijgen

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op

Gastspreker

U kunt ons inhuren als gastspreker voor symposia, scholingen of workshops.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.